הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות מדויקת היא מאבני היסוד של כל עסק מצליח. גם לעסק קטן או בינוני מגיע שרותי הנהלת חשבונות בסטנדרטים של שירות ודיווח המקובלים אצל החברות הגדולות. כרואי חשבון ומנהלי חשבונות של מאות עסקים המובילים בתחומם, אנו מכירים בחשיבות של הפקת דוחות ממערכת הנהלת החשבונות בצורה מהירה, מדויקת,ובמהירות האפשרית. שיטת העבודה במשרדנו והניסיון שצברנו במהלך השנים, מבטיחים לך שרות מהימן, זמין, ומדויק, כך שתקבל את ההחלטות הנכונות !

 

בחשבונאות, דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית. הדוחות הכספיים, לרבות הביאורים, מוצגים עם מספרי השוואה לתקופות קודמות. בכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח/המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת. חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על פי הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים שלהן. חברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה מסתפקות בדרך כלל בדוחות שנתיים בלבד. הדוחות משמשים את המשקיעים ואת המלווים כחלק משיקולי מתן ההלוואה, אשראי או ביצוע השקעה וכן את הרשויות ממשלתיות בקביעת המסים, עמידה בהוראות רגולטוריות, מכרזים ועוד. משתמשים נוספים העשויים למצוא עניין בדוחות הכספיים הינם מנהלים, עובדים, מתחרים, תקשורת וכיוצא בזה.
בפתח הדוחות הכספיים מוצגת חוות דעת או דוח סקירה של רואה חשבון המבקר. לרוב חוות הדעת הינה בנוסח סטנדרטי וסטייה ממנו הינה נורת אזהרה לקורא הדוחות הכספיים.
בנוסף לדוחות הכספיים ישנן חברות המציגות דוחות עתידיים (דוח פרו-פורמה), למטרות שונות, בדרך כלל לטווח של שלוש עד חמש שנים.

  • ניהול ספרי חשבונות

  • ניהול פנקסי נכסים/התחייבויות

  • ניהול פנקסי הוצאות/הכנסות

  • ניהול מלאי

  • ניהול רכוש קבוע

Doron Levin Management Consulting & Audit is an Israeli firm specializing in accountancy, internal and external audit, as well as consultancy services and risk management. The company specializes in providing these services for government offices, institutions, and various companies, including sizeable ones, with manifold financial activities. Founded in 1999, the firm employs a professional staff, which includes accountants, economists, computer specialists and articled clerks. Our experts will help your business to function efficiently, with lasting success and profitability. 

Bnei bark

Kishon 8, A 5120308 , Israel

T +972.3.7518188 | F +972.3.7514031

Kiryat Motzkin

Goshen Street 74 Kiryat Motzkin 2631114 Haifa, Israel

T +972.50.6908008 | M+972.587518111

Bulgaria

T +359 2 4915900

Prestige Business Center

bul. “Patriarh Evtimiy” 49, 4th floor, Sofia, Bulgaria

Social Networks

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 Doron Levin Consulting Auditing Managment